بانک ملت

شماره کارت : 6104337116217918

شماره حساب جام : 1478738412

 

بانک ملی

شماره کارت : 6037991321702973

شماره حساب سیبا :0108031322006