بانک ملت

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۶۶۴۴۹۰۸۵۹

شماره حساب جام : ۱۴۷۸۷۳۸۴۱۲

 

بانک ملی

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۳۲۱۷۰۲۹۷۳

شماره حساب سیبا :۰۱۰۸۰۳۱۳۲۲۰۰۶